REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW studio energia

(obowiązuje od 08 czerwca 2018 roku)

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sieć klubów Studio Energia poprzez wykorzystanie serwisu Aplikacji online działającej pod adresem: www.studioenergia.com.pl (zakładka strefa klienta) lub z wykorzystaniem Kiosku. 

Definicje

 • 1

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Klient – osoba korzystająca z usług klubu na podstawie zakupu  jednorazowych wejściówek wstępu i karnetów w sposób tradycyjny oraz kart pracowniczych, a także Klientów dokonujących zakupów usług drogą elektroniczną.
 2. Karta Klubu– nośnik magnetyczny przypisany do numeru identyfikacyjnego klienta, w celu  poprawnego świadczenia usług przez klub oraz identyfikacji klientów.  Każdy klient posiada  kartę. Opłata za kartę zgodnie z cennikiem. Klienci dokonujący zakupów usług drogą elektroniczną odbiera kartę przy pierwszej wizycie w 
 3. Opłata za kartę– bezzwrotna opłata za Kartę Klubu, którą ponosi Nowy Klient jeden raz. Związana jest z pierwszą rejestracją w systemie w klubach sieci STUDIO ENERGIA. Wysokość opłaty określa aktualny cennik.
 4. Opłata aktywacyjna – opłata pobierana przy zakupie pierwszego karnetu i za każdym kolejnym, w przypadku utraty ciągłości.
 5. Zawieszenie Karnetu– przerwa w korzystaniu z usług klubu z zachowaniem gwarancji ceny, przy założeniu dokonania opłaty za zawieszenie. Opłata za zawieszenie zgodnie z cennikiem.
 6. Kiosk– urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci STUDIO ENERGIA oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.
 7. Karnet– wykaz karnetów dostępny w cenniku
 8. Okres obowiązywania Karnetu– okresy obowiązywania poszczególnych karnetów określa cennik.
 9. Operator Systemu Płatności– podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów STUDIO ENERGIA usług.
 10. Aplikacja online– system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów.

Postanowienia ogólne

 • 2
 1. Klub świadczy sprzedaż karnetów drogą elektroniczną.
 2. Klient nabywający karnety drogą elektroniczną, chcąc korzystać z usług sieci klubów STUDIO ENERGIA zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu STUDIO ENERGIA, który poprzedza niniejszy regulamin.
 3. Aplikacja online oraz Kiosk mają na celu umożliwienie rejestracji Klienta, dokonywanie płatności w związku z zakupem usług.

Pliki cookies

 • 3

Informacje na temat plików „cookies” zawiera Polityka Prywatności dostępna na Stronie internetowej www.studioenergia.com.pl

 

 

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 4
 1. W celu prawidłowego zakupu usług drogą elektroniczną Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniające następujące, minimalne wymogi:
  1) połączenie z siecią Internet
  2) system  operacyjny z  rodziny  Windows,  Linux,  OSX,  Android  lub iOS  w  wersji wspieranej   przez   producenta z uruchomionym  środowiskiem  graficznym  i z zainstalowanym ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 ppi
  3) przeglądarką w stabilnej  wspieranej wersji.
 1. W przypadku korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Klub nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji online i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji online. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Klientem po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta ostatniej czynności przy wykorzystaniu Aplikacji online oraz po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta ostatniej czynności przy skorzystaniu z Kiosku.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Aplikacji online. W razie uzyskania przez Klub zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta Klub może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klub nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Aplikacji online, lub z Kiosku po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu Klubów Studio Energia
 6. Akceptując niniejszy regulamin klient zgadza się na kontakt elektroniczny Klubu pod wskazany w profilu klienta numer telefonu lub email w celu bieżącej obsługi umów, informowaniu o bieżącym stanie profilu oraz celów marketingowych.
 7. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej, Aplikacji online lub Kiosku świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji online, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 9. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Aplikacji online lub Kiosku, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

Odstąpienie od świadczonych usług, reklamacje

 • 5
 1. Klientowi dokonującemu zakupu drogą elektroniczną przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez Studio Energia usług bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;
 2. W celu odstąpienia od świadczonych przez Studio Energia usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez Studio Energia usług Klient może złożyć w formie pisemnej i dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Studio Energia, 41-706 Ruda Śląska, ul Obrońców Westerplatte 36, NIP 641 197 24 75
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych usług, po skorzystaniu przez Klienta z usług klubu, zwrot przysługuje w proporcjonalnej wielkości do wykorzystanego czasu realizacji karnetu.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych usług zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez Klub usług zwróci Klientowi należność.
 5. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy na stronie www w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.

 

 • 6

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Energia ul. Obronców Westerplatte 36 w Rudzi Śląskiej , NIP: 641-197-24-75. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

         Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 1. Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a Klientem i Nowym Klientem, w celu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Klub.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względów na jego szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

 

Postanowienia końcowe

 • 7
 1. Klub ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji online z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta lub Klub.
 2. Właścicielem sieci klubów STUDIO ENERGIA oraz podmiotem świadczącym sprzedaż usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie usługi jest STUDIO ENERGIA, Ruda Śląska 41 710, ul.Obrońców Westerplatte 36, NIP 641 197 24 75
 3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Aplikacji online lub Kiosku. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 5. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Klub usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Klubu oraz Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 6. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt za  pośrednictwem:

a-poczty tradycyjnej:  STUDIO ENERGIA, Ruda Śląska 41 710, ul.Obrońców Westerplatte 36

 b- poczty elektronicznej pod adresem:

- klub w Rybniku: studio@energia-rybnik.pl

- klub w Rudzie Śląskiej: biuro@studioenergia.com.pl

 

 

Firma przyjazna internautom
https://www.polskietowarzystwosaunowe.pl/

Wykorzystujemy pliki cookies. Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.