Kup karnet - Panel klienta

Aktualności / Promocje
Kategorie
Bez kategorii

Regulamin Studio Energia

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów STUDIO ENERGIA. Regulamin znajduje zastosowanie dla osób korzystających z usług klubu na podstawie zakupu jednorazowych wejściówek wstępu do klubu, karnetów, umów oraz kart pracowniczych – klienci tych systemów podlegają zasadom wynikającym z regulaminu klubu oraz umów indywidualnych Klientów z tymi firmami, a także Klientów dokonujących zakupów usług drogą elektroniczną.
 2. STUDIO ENERGIA świadczy usługi zgodnie z załącznikiem 1 regulaminu
 3. Klub otwarty jest dla klientów w ściśle określonych godzinach, informacja dostępna w klubie oraz na stronie internetowej www.studioenergia.com.pl
 4. Klient jest obowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.
 5. Do korzystania z usług klubu uprawnione są osoby powyżej 18 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia opisane są w punkcie „Dzieci i młodzież w Studio Energia”.
 6. Każda osoba korzysta z usług klubu po wcześniejszych konsultacjach lekarskich dotyczących ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych dla danej usługi, z której chce skorzystać.
 7. Osoba korzystająca z usług klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z danej usługi i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 8. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych należy skonsultować się z personelem przed rozpoczęciem korzystania z usługi klubu. 10.              W przypadku złego samopoczucia, niepokojących objawów, w trakcie korzystania z usługi, należy przerwać wykonywaną aktywność i skonsultować się z obsługą klubu. 11.Zabrania się wstępu do Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 12.Na terenie całego obiektu Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia.   KARTA IDENTYFIKACYJNA KLIENTA:
  1. W celu poprawnego świadczenia usług przez klub oraz identyfikacji klientów Klub wprowadza karty identyfikacyjne – każdy klient posiada kartę. Opłata za kartę zgodnie z cennikiem. Klienci dokonujący zakupów usług drogą elektroniczną odbierają kartę przy wizycie w klubie, po okazaniu dowodu osobistego. Ponadto Klient zostanie poproszony o wykonanie zdjęcia do systemu, co opisuje szerzej pkt 6.
   W przypadku stosowania przez klub weryfikacji biometrycznej, Klient będzie poproszony o pozostawienie swoich informacji biometrycznych ( odcisk palca ) w celu przyszłej weryfikacji.
 9. Aby korzystać z usług klubu każdy klient zobowiązany jest do: rejestracji w systemie, zapoznania się i zaakceptowania regulaminu klubu, a w przypadku Klientów dokonujących zakupów usług drogą elektroniczną także zaakceptowania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
   3. W przypadku zagubienia karty klient zobowiązany jest powiadomić pracownika recepcji. Duplikat karty będzie aktywowany po ustaleniu danych osobowych i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem.
 10. Klient nie ponosi kosztów wymiany karty z przyczyn technicznych będących po stronie klubu.
 11. Klient zobowiązany jest do okazywania karty w recepcji przy każdorazowym wejściu do klubu – karta upoważnia do korzystania z usług klubu. Następnie:
  A – klientowi wydawany jest klucz do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać klucz w recepcji klubu. Za zgubienie klucza Klub pobiera opłatę. Informacja o wartości opłaty dostępna w recepcji klubu.
  B – lub klient wykorzystuje własną kłódkę, którą zdejmuje tego samego dnia, zwalniając szafkę. W przypadku zablokowania kłódką szafki, w momencie zamknięcia klubu, klub zastrzega sobie prawo demontażu kłódki, a zawartość szafki jest utylizowana.
 12. Klient zobowiązany jest do posiadania zdjęcia w panelu klienta lub informacji biometrycznej (dotyczy Klubu dysponującego czytnikiem). W przypadku odmowy udzielenia powyższych informacji, zobowiązany jest każdorazowo okazywać dowód tożsamości wraz z karta Klubową celem potwierdzenia prawa do dysponowania kontem Klienta.
   
  PRAWA, OBOWIĄZKI KLIENTA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 13. Klienci klubu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia planowane (grupowe).Spóźnienie się na zajęcia skutkuje prawem wejścia osób zapisanych na liście rezerwowej na dane zajęcia wraz z upływem godziny rozpoczęcia zajęć.
 14. Zajęcia planowane w klubie odbywają się, gdy na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć jest zapisanych minimum 5 osób (w przypadku zajęć porannych – gdy dzień wcześniej do godziny 17:00 jest zapisanych minimum 5 osób).
 15. Nieobecność na zajęciach planowanych należy zgłosić telefonicznie lub emailowo minimum 3 godziny przed ich rozpoczęciem (w przypadku zajęć porannych dzień wcześniej do godziny 17:00). Zajęcia te można wykorzystać w innym terminie w ramach trwania ważności karnetu.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, zmiany typu zajęć, przesunięcia ich realizacji lub odwołania zajęć z przyczyn nieobecności instruktora figurującego na rozkładzie zajęć,  lub innych przyczyn niezależnych od klubu. Klub zastrzega sobie prawo do nieinformowania o takich zmianach Klientów ze względu na utrudnienia organizacyjne.
 17. Rozkład zajęć dostępny jest na stronie www.studioenergia.com.pl oraz w klubie.
   6. Czas trwania zajęć określony jest na rozkładzie zajęć.
 18. Rezerwacje na zajęcia grupowe oraz zabiegi przyjmowane są: poprzez panel klienta, stronę internetową, telefonicznie, w recepcji klubu oraz mailem.
  8.    Klient rozpoczynający pierwszy trening grupowy związany ze sprzętem: na rowerach stacjonarnych, bieżniach indoor walking, powinien poinformować o tym fakcie prowadzącego instruktora przed zajęciami, aby ten mógł objaśnić ustawienia sprzętu oraz technikę użytkowania.
  9.    Uprasza się Klientów o staranne dokręcanie regulowanych elementów w sprzęcie jak rowery, bieżnie, a w razie konieczności o zgłaszanie potencjalnych usterek prowadzącemu.
  10.              Przed rozpoczęciem ćwiczenia na sprzęcie (maszynie, urządzeniu cardio itp.) Klient w przypadku wątpliwości co do jego stanu technicznego lub wątpliwości co do jego obsługi, powinien zaniechać czynności i zgłosić ten fakt Personelowi Klubu.
  11.              Klub ma prawo do tymczasowego ograniczenia stref dla Klientów w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw, aranżacji wnętrz, serwisu sprzętu itp. działań.
  12.              Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce na klucz lub kłódkę. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie obiektu klub nie ponosi odpowiedzialności.
  13.Na terenie klubu obowiązuje strój sportowy, ręcznik oraz bezwzględnie obowiązuje pełne sportowe obuwie zamienne z niebrudzącą podeszwą (tzw non marking). Klienci nie posiadający właściwego i czystego obuwia zmiennego w przypadku stwierdzenia zabrudzeń mogą zostać obciążeniu kosztami sprzątania piętra, z którego korzystali.
  14.Na terenie klubu dostępne są punkty z płynem dezynfekującym oraz ręcznikami. Dobrą praktyką w klubie jest  samoobsługowa dezynfekcja urządzeń po zakończeniu ćwiczeń.
  15.W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.
  16.Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie.Wymagane jest stosowanie ręcznika. Uprasza się Klientów, ze względu bezpieczeństwa i komfortu treningu innych użytkowników o nie zabieranie toreb sportowych na strefy treningowe.

17.Użytkowanie sal, urządzeń sportowo rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania i nie niszczenia wyposażenia klubu.
18.Klient sam ocenia swoje możliwości udziału w zaproponowanych zajęciach oraz akceptuje wielkość grupy na sali, decydując się na udział w ćwiczeniach.
19.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do rezerwacji miejsc na wszystkie zajęcia zwłaszcza na  zajęciach o ograniczonej liczebności grupy,  do których potrzebne są przyrządy sportowe.
20.Klienci posiadający karnet mają możliwość 5-krotnego zapisu na każdą z dostępnych usług. Klienci nie posiadający karnetu mają możliwość 1-krotnego zapisu na każdą z dostępnych usług.
21.Klienci korzystający z zajęć grupowych w ramach kart pracowniczych, a także klienci posiadający karnet OPEN mogą korzystać z kilku godzin zajęć grupowych z rzędu.
22.W ramach dbałości o komfort zajęć, na sali podczas ćwiczeń przebywają wyłącznie osoby ćwiczące oraz trener, chyba że zajęcia mają charakter otwarty, o czym uczestnicy są wcześniej poinformowani.
23.Zasady organizacji sauny, w placówkach, gdzie jest dostępna: godziny dostępności, sposób i typ rezerwacji, a także sposób pozostawienia odzieży wierzchniej określają zasady dostępne na recepcji klubu.
24.W przypadku zachowania Klienta ocenionego przez personel jako nieodpuszczalne, obrażającego uczucia personelu bądź innych klientów, rażących nadużyć czy postawy Klienta będącej celowym działaniem na szkodę klubu lub będących uciążliwymi dla innych Klientów bądź Personelu,  klub może odebrać kartę członkowską, zerwać umowę i zakazać wstępu do Klubu włącznie. Niestosowanie się do zasad Regulaminu może skutkować sankcjami pieniężnymi w przypadku strat materialnych po stronie Klubu oraz odebraniem karty członkowskiej z zakazem wstępu do Klubu włącznie.
Klub nie zwraca środków za kartę oraz niezrealizowaną umowę z przyczyn opisanych w pkt. 24.
DZIECI I MŁODZIEŻ W STUDIO ENERGIA

 1. Dla dzieci i młodzieży (od 3  do 17 r.ż)  klub świadczy usługi: zajęć grupowych Teen Gym oraz Tańca, a także  Treningi Personalne
 2. Samodzielnie z siłowni i zajęć grupowych mogą korzystać osoby po 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna i na jego odpowiedzialność (druk dostępny w recepcji).

OBOWIĄZKI PERSONELU KLUBU
1.       Właściciel i personel klubu sprawują nadzór nad sprzętem, wyposażeniem wykorzystywanym przez klientów i dokonują wszelkich starań w celu dbałości o czystość w klubie.
2.       Wszystkie zgłoszenia klientów o nieprawidłowościach w działaniu urządzeń rozwiązywane są najszybciej jak to jest możliwe.
3.       Klub zapewnia klientom przy kupnie pierwszego karnetu możliwość jednej konsultacji dotyczącej ćwiczeń z trenerami personalnymi (dyżury dostępne w recepcji).
KARNETY i UMOWY
1.       Warunkiem zakupu jakiegokolwiek karnetu jest rejestracja w systemie opisana w części „Karta identyfikacyjna klienta”.
2.       Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
3.       Ważność karnetów określana jest w cenniku.
4.       Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
5.       Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet, a niewykorzystane usługi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

 1. Zasady zakupy Karnetów drogą elektroniczną określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. CENNIK 1.       Cennik usług świadczonych w klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości. 2.       Na żądanie Klienta klub wystawia faktury za świadczone usługi. Regulamin obowiązuje od 02.04.2022   REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW studio energia (obowiązuje od 08 czerwca 2018 roku) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sieć klubów Studio Energia poprzez wykorzystanie serwisu Aplikacji online działającej pod adresem: www studioenergia.com.pl (zakładka strefa klienta) lub z wykorzystaniem Kiosku.  Definicje §1 Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1.         Klient – osoba korzystająca z usług klubu na podstawie zakupu  jednorazowych wejściówek wstępu i karnetów w sposób tradycyjny oraz kart pracowniczych, a także Klientów dokonujących zakupów usług drogą elektroniczną.
  2.         FORMULARZ REJESTRACYJNY – rejestr dostępny na stronie internetowej Serwisu, umożliwiający utworzenie konta Klienta.
  3.        Karta Klubu – nośnik magnetyczny przypisany do numeru identyfikacyjnego klienta, w celu  poprawnego świadczenia usług przez klub oraz identyfikacji klientów.  Każdy klient posiada  kartę. Opłata za kartę zgodnie z cennikiem. Klienci dokonujący zakupów usług drogą elektroniczną odbiera kartę przy pierwszej wizycie w  klubie.
  4. Znak biometryczny- elektronicznie przetworzony odcisk palca klienta służący do identyfikacji klienta i weryfikacji prawa do dostępu do Konta klienta na terenie Klubu.
  5. Opłata za kartę– bezzwrotna opłata za Kartę Klubu, którą ponosi Nowy Klient jeden raz.  Związana jest z pierwszą rejestracją w systemie w klubach sieci STUDIO ENERGIA. Wysokość opłaty określa aktualny cennik.
  6.        Opłata aktywacyjna – opłata pobierana przy zakupie pierwszego karnetu lub umowy i za każdym kolejnym, w przypadku utraty ciągłości karnetu samoodnawialnego lub zakończenia umowy
  7.      Zawieszenie Karnetu – przerwa w korzystaniu z usług klubu z zachowaniem gwarancji ceny, przy założeniu dokonania opłaty za zawieszenie. Opłata za zawieszenie zgodnie z cennikiem.
  8.       Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci STUDIO ENERGIA oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.
  9.       Karnet – umowa pomiędzy Klubem a Klientem o charakterze terminowym zazwyczaj jednomiesięcznym bez konieczności wypowiedzenia
  10.   Umowa – umowa pomiędzy Klubem, a Klientem o charakterze bezterminowym lub terminowym, dłuższym niż 1 miesiąc, z koniecznością wypowiedzenia lub wygaśnięcia
  11.        Okres obowiązywania Karnetu – okresy obowiązywania poszczególnych karnetów określa cennik.
  12.        Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów STUDIO ENERGIA usług.
  13.    Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów.
   Postanowienia ogólne
   §2
   1.       Klub świadczy sprzedaż karnetów drogą elektroniczną.
   2.       Klient nabywający karnety drogą elektroniczną, chcąc korzystać z usług sieci klubów STUDIO ENERGIA zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu STUDIO ENERGIA, który poprzedza niniejszy regulamin.
   3.       Aplikacja online oraz Kiosk mają na celu umożliwienie rejestracji Klienta, dokonywanie płatności w związku z zakupem usług.
   Pliki cookies
   §3
   Informacje na temat plików „cookies” zawiera Polityka Prywatności dostępna na Stronie internetowej www.studioenergia.com.pl
   Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
   §4
  14. Do korzystania z możliwości zakupu usług świadczonych przez klub za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej uprawnieni są użytkownicy, którzy utworzyli Konto Klienta poprzez formularz rejestracyjny dostępny ns stronie www.studioenergia.com.pl
  15. Do rejestracji Konta Klienta wymagane są : imie i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu
  16. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania loginu i hasła osobo trzecim i bierze pełną odpowiedzialność za operacje i zakupy wykonywane za pomocą Konta Klienta.
  17. W celu prawidłowego zakupu usług drogą elektroniczną Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniające następujące, minimalne wymogi:
   1) połączenie z siecią Internet
   2) system  operacyjny z  rodziny  Windows,  Linux,  OSX,  Android  lub iOS  w  wersji wspieranej   przez   producenta z uruchomionym  środowiskiem  graficznym  i z zainstalowanym ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 ppi
   3) przeglądarką w stabilnej  wspieranej wersji.
   2.       W przypadku korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Klub nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji online i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
   3.       Klub zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji online. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
   4.       Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Klientem po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta ostatniej czynności przy wykorzystaniu Aplikacji online oraz po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta ostatniej czynności przy skorzystaniu z Kiosku.
   5.       Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Aplikacji online. W razie uzyskania przez Klub zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta Klub może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klub nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
   6.       Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Aplikacji online, lub z Kiosku po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu Klubów Studio Energia
   7.       Akceptując niniejszy regulamin klient zgadza się na kontakt elektroniczny Klubu pod wskazany w profilu klienta numer telefonu lub email w celu bieżącej obsługi umów, informowaniu o bieżącym stanie profilu oraz celów marketingowych.
   8.       Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej, Aplikacji online lub Kiosku świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
   9.       Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji online, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
   10.   Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Aplikacji online lub Kiosku, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze. 

Warunki Sprzedaży karnetów lub umów za pomocą strony internetowej
§5
1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek:
A) Posiadanie Konta Klienta wraz zaakceptowanymi regulaminami
B) Złożenie przez Klienta dyspozycji uruchomienia wybranej umowy i akceptację jej warunków
C) Potwierdzenie zakupu oraz płatność za pierwszą ratę oraz dodatkowe opłaty administracyjne za pomocą dostępnych w umowie sposobów
D) Akceptacja przez Klienta potwierdzenia zawarcia umowy na wskazany przez klienta adres e-mail, co jest równoznaczne z zawarciem umowy. Adres e-mail jest podany na etapie rejestracji Konta Klienta.

Odstąpienie od świadczonych usług, reklamacje
§6
1.       Klientowi dokonującemu zakupu drogą elektroniczną przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez Studio Energia usług bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;
2.       W celu odstąpienia od świadczonych przez Studio Energia usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez Studio Energia usług Klient może złożyć w formie pisemnej przesłanej elektronicznie na adres mail podany w danych kontaktowych klubu, podając dane identyfikacyjne umowy, właściciela umowy wraz z informacją dotyczącą danych bankowych.
3.       W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych usług, po skorzystaniu przez Klienta z usług klubu, zwrot wartości umowy przysługuje w proporcjonalnej wielkości do wykorzystanego czasu realizacji karnetu. Proporcjonalnemu przeliczeniu nie podlega jednorazowa opłata administracyjna.
4.       W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych usług zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez Klub usług zwróci Klientowi należność na podane konto bankowe lub w gotówce w przypadku wizyty osobistej.
5.       Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy na stronie www w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
§ 7
1.         Administratorem danych osobowych jest Studio Energia ul. Obronców Westerplatte 36 w Rudzi Śląskiej , NIP: 641-197-24-75. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).
         Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2.         Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
3.         Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 
4.          Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
5.         Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a Klientem i Nowym Klientem, w celu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Klub.
6.         Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względów na jego szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 
 
Postanowienia końcowe
§8
1. Klub ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji online z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta lub Klub.
2. Właścicielem sieci klubów STUDIO ENERGIA oraz podmiotem świadczącym sprzedaż usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie usługi jest STUDIO ENERGIA, Ruda Śląska 41 710, ul.Obrońców Westerplatte 36, NIP 641 197 24 75
3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
4. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Aplikacji online lub Kiosku. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny w Siedzibie Klubu oraz na stronie www.
6. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Klub usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Klubu oraz Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
7. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt za  pośrednictwem:
a-poczty tradycyjnej:  STUDIO ENERGIA, Ruda Śląska 41 710, ul.Obrońców Westerplatte 36
 b- poczty elektronicznej pod adresem:

 • klub w Rybniku: studio@energia-rybnik.pl
 • klub w Rudzie Śląskiej: biuro@studioenergia.com.pl

Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij