Kup karnet - Panel klienta

Aktualności / Promocje
Kategorie
Bez kategorii

Regulamin promocji „zabierz Mamę na trening!”

 1. Postanowienia Ogólne
  1.1 Organizatorem Promocji jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, zwane dalej „Studiem Energia”.
  1.2 Promocja odbywa się w dniach 21.05.2023 do 25.05.2023r.
  1.3 Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1.4 Promocja przeprowadzana jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
   
 2. Zasady i przebieg Promocji
  2.1. W ramach Promocji Uczestnik, który zgłosi się na recepcję Studio Energia w Rybniku otrzyma darmową wejściówkę do klubu fitness Studio Energia.
  2.2 Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za usługi lub produkty otrzymane gratis przy zakupie Usługi Promocyjnej.
  2.3 Promocje „Zabierz mamę na trening” nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Studia Energia Rybnik.
  2.4 Promocja ważna do dn. 26.05.2023r. lub do wyczerpania zapasów.
   
 3. Reklamacje
  3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Studio Energia, 44-200 Rybnik, ul. Obwiednia Południowa 3.
  3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  3.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Zabierz mamę na trening” oraz zawierać:
      • imię i nazwisko składającego reklamację,
      • dokładny adres, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.
  3.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
   
 4. Dane osobowe Uczestników Promocji
  4.1 Administratorem danych osobowych jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4.2 Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia Promocji lub rozpoznania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest:
      • dobrowolna zgoda wyrażona przez Uczestnika przy przystąpieniu do Promocji;
      • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
      • wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.
  4.3 Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Promocji
  a) imię i nazwisko,
  b) adres,
  c) data urodzenia,
  d) numer telefonu.
  4.4 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usługi Promocyjnej lub do czasu wycofania zgody Uczestnika Konkursu, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: studio@energia-rybnik.pl.
  4.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi Promocyjnej.
  4.6 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania nagród Uczestnikom Konkursu, a także biurom księgowo-rachunkowym.
  4.7 Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, które pomagają nam w realizowaniu swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).
  4.8 Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
      • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
      • prawo do sprostowania danych;
      • prawo do usunięcia danych;
      • prawo do ograniczenia przetwarzania;
      • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
      • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
  Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  4.9 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
  4.10 Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   
 5. Postanowienia końcowe
  5.1. Uczestnictwo w Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
  5.2 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.energia-rybnik.pl.
  5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  5.4 Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.energia-rybnik.pl oraz w recepcji Studio Energia Rybnik, ul. Obwiednia Południowa 3.

Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij