Kup karnet - Panel klienta

Aktualności / Promocje
Kategorie
Bez kategorii

BPU

BPU to trening skoncentrowany na brzuchu, pośladkach oraz udach. Jego celem jest wzmocnienie, wysmuklenie i wymodelowanie dolnych partii ciała.

Zajęcia prowadzone są w formie treningu obwodowego dla kobiet.

Kategorie
Bez kategorii

Regulamin promocji „zabierz Mamę na trening!”

 1. Postanowienia Ogólne
  1.1 Organizatorem Promocji jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, zwane dalej „Studiem Energia”.
  1.2 Promocja odbywa się w dniach 21.05.2023 do 25.05.2023r.
  1.3 Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1.4 Promocja przeprowadzana jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
   
 2. Zasady i przebieg Promocji
  2.1. W ramach Promocji Uczestnik, który zgłosi się na recepcję Studio Energia w Rybniku otrzyma darmową wejściówkę do klubu fitness Studio Energia.
  2.2 Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za usługi lub produkty otrzymane gratis przy zakupie Usługi Promocyjnej.
  2.3 Promocje „Zabierz mamę na trening” nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Studia Energia Rybnik.
  2.4 Promocja ważna do dn. 26.05.2023r. lub do wyczerpania zapasów.
   
 3. Reklamacje
  3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Studio Energia, 44-200 Rybnik, ul. Obwiednia Południowa 3.
  3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  3.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Zabierz mamę na trening” oraz zawierać:
      • imię i nazwisko składającego reklamację,
      • dokładny adres, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.
  3.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
   
 4. Dane osobowe Uczestników Promocji
  4.1 Administratorem danych osobowych jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4.2 Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia Promocji lub rozpoznania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest:
      • dobrowolna zgoda wyrażona przez Uczestnika przy przystąpieniu do Promocji;
      • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
      • wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.
  4.3 Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Promocji
  a) imię i nazwisko,
  b) adres,
  c) data urodzenia,
  d) numer telefonu.
  4.4 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usługi Promocyjnej lub do czasu wycofania zgody Uczestnika Konkursu, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: studio@energia-rybnik.pl.
  4.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi Promocyjnej.
  4.6 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania nagród Uczestnikom Konkursu, a także biurom księgowo-rachunkowym.
  4.7 Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, które pomagają nam w realizowaniu swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).
  4.8 Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
      • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
      • prawo do sprostowania danych;
      • prawo do usunięcia danych;
      • prawo do ograniczenia przetwarzania;
      • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
      • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
  Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  4.9 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
  4.10 Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   
 5. Postanowienia końcowe
  5.1. Uczestnictwo w Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
  5.2 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.energia-rybnik.pl.
  5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  5.4 Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.energia-rybnik.pl oraz w recepcji Studio Energia Rybnik, ul. Obwiednia Południowa 3.
Kategorie
Bez kategorii

Regulamin Konkursu Dzień Kobiet

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia Ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, zwane dalej „Studiem Energia”.
1.2 Konkurs odbywa się w dniach 06.03-08.03.2023r
1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4 Celem Konkursu jest zwiększenie interakcji z Odbiorcami strony Studio Energia Klub Fitness Rybnik na Facebooku.
1.5 Fundatorem nagród jest Studio Energia w Rybniku.
1.6 Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
1.7 Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
1.8 Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.

2. Zasady i przebieg Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wykonają zadanie konkursowe.
2.2 Zadanie konkursowe polega na rozszyfrowaniu słowa „Kobieta” pod postem konkursowym.
2.4 Zwycięzca Konkursu zostaje wyłoniony przez Organizatora Konkursu w sposób subiektywny. Wygrywa Uczestnik Konkursu, którego komentarz najbardziej przypadnie do gustu Organizatorowi.
2.5 Informacja o zwycięzcy Konkursu pojawi się na FanPage’u Organizatora https://www.facebook.com/fitnessenergiarybnik/ w terminie między 09.03-11.03.2023 r. Uczestnik Konkursu, przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na publikację nazwy swojego profilu na Facebooku przez Organizatora Konkursu w celu ogłoszenia jego wyników.
2.6 Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca powinien zgłosić się do siedziby Studia Energia Rybnik, przy ul. Obwiednia Południowa 3 najpóźniej do dnia 19.03.2023r.

2.7 Nagrodą w Konkursie jest masaż w gabinecie masaży SHAKTI oraz wejściówka do strefy saun.
2.8 Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
2.9 Uprawnienie do otrzymania nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
2.10 W przypadku licznego zainteresowania Konkursem, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednego Zwycięzcy Konkursu i przekazanie dodatkowych nagród.


3. Reklamacje
3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Studio Energia, 44-200 Rybnik , ul. Obwiednia Południowa 3.
3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs – reklamacja” oraz zawierać:
• imię i nazwisko składającego reklamację,
• dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.
3.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu
4.1 Administratorem danych osobowych jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4.2 Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest:
• dobrowolna zgoda wyrażona przez Uczestnika przy przystąpieniu do konkursu;
• uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
• wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.
4.3 Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Konkursu
a. nazwa profilu w serwisie Facebooku,
b. imię i nazwisko,
c. adres korespondencyjny (nie zawsze).

4.4 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody Uczestnika Konkursu, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: studio@energia-rybnik.pl.
4.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z uczestnictwem w konkursie.
4.6 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania nagród Uczestnikom Konkursu, a także biurom księgowo-rachunkowym.
4.7 Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, które pomagają nam w realizowaniu swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).
4.8 Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
4.9 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
4.10 Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
5.2 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.energia-rybnik.pl.

Kategorie
Bez kategorii

Regulamin konkursu Walentynkowego

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia Ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, zwane dalej „Studiem Energia”.
1.2 Konkurs odbywa się w dniach 10.02- 14.02.2023 r. do godz. 23:59.
1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4 Celem Konkursu jest zwiększenie interakcji z Odbiorcami strony Studio Energia Klub Fitness Rybnik na Facebooku.
1.5 Fundatorem nagród jest Studio Energia w Rybniku.
1.6 Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
1.7 Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
1.8 Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.

2. Zasady i przebieg Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wykonają zadanie konkursowe.
2.2 Zadanie konkursowe polega na wskazaniu w komentarzu pod postem konkursowym, za co Uczestnik poleciłby Studio Energia swojej Drugiej Połówce.
2.4 Zwycięża każdy napisany komentarz
2.5 Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca powinien zgłosić się do siedziby Studia Energia Rybnik, przy ul. Obwiednia Południowa 3 najpóźniej do dnia 28.02.2023r.

2.6 Nagrodą w Konkursie jest wejściówka, umożliwiająca skorzystanie z siłowni lub dowolnych zajęć fitness.
2.7 Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
2.8 Uprawnienie do otrzymania nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
2.9 W przypadku licznego zainteresowania Konkursem, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednego Zwycięzcy Konkursu i przekazanie dodatkowych nagród.


3. Reklamacje
3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Studio Energia, 44-200 Rybnik , ul. Obwiednia Południowa 3.
3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs – reklamacja” oraz zawierać:
• imię i nazwisko składającego reklamację,
• dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.
3.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu
4.1 Administratorem danych osobowych jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4.2 Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest:
• dobrowolna zgoda wyrażona przez Uczestnika przy przystąpieniu do konkursu;
• uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
• wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.
4.3 Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Konkursu
a. nazwa profilu w serwisie Facebooku,
b. imię i nazwisko,
c. adres korespondencyjny (nie zawsze).

4.4 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody Uczestnika Konkursu, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: studio@energia-rybnik.pl.
4.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z uczestnictwem w konkursie.
4.6 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania nagród Uczestnikom Konkursu, a także biurom księgowo-rachunkowym.
4.7 Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, które pomagają nam w realizowaniu swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).
4.8 Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
4.9 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
4.10 Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
5.2 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.energia-rybnik.pl.

Kategorie
Bez kategorii

Regulamin konkursu „Wytypuj wynik”

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia Ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, zwane dalej „Studiem Energia”.
1.2 Konkurs odbywa się w dniach 02.12- 04.12.2022 r. do godz. 15:59.
1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4 Celem Konkursu jest zwiększenie interakcji z Odbiorcami strony Studio Energia Klub Fitness Rybnik na Facebooku.
1.5 Fundatorem nagród jest Studio Energia w Rybniku.
1.6 Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
1.7 Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
1.8 Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.

2. Zasady i przebieg Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wykonają zadanie konkursowe.
2.2 Zadanie konkursowe polega na wytypowaniu wyniku meczu Polska:Francja w 90 minucie pod postem konkursowym do godz. 15:59 dn. 04.12.2022
2.4 Zwycięża uczestnik, który wytypuje prawidłowy wynik meczu. W przypadku podania prawidłowego wyniku przez kilka osób, zwycięża osoba, która najszybciej zamieściła komentarz.
2.5 Informacja o zwycięzcy Konkursu pojawi się na FanPage’u Organizatora https://www.facebook.com/fitnessenergiarybnik/ w terminie między 05.12.2022-10.12.2022 r. Uczestnik Konkursu, przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na publikację nazwy swojego profilu na Facebooku przez Organizatora Konkursu w celu ogłoszenia jego wyników.
2.6 Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca powinien zgłosić się do siedziby Studia Energia Rybnik, przy ul. Obwiednia Południowa 3 najpóźniej do dnia 14.12.2022 r.
2.7 Nagrodą w Konkursie jest ” Zestaw Potreningowy” czyli shake białkowy i baton.
3. Reklamacje
3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Studio Energia, 44-200 Rybnik , ul. Obwiednia Południowa 3.
3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs – reklamacja” oraz zawierać:
• imię i nazwisko składającego reklamację,
• dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.
3.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu
4.1 Administratorem danych osobowych jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4.2 Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest:
• dobrowolna zgoda wyrażona przez Uczestnika przy przystąpieniu do konkursu;
• uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
• wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.
4.3 Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Konkursu
a. nazwa profilu w serwisie Facebooku,
b. imię i nazwisko,
c. adres korespondencyjny (nie zawsze).

4.4 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody Uczestnika Konkursu, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: studio@energia-rybnik.pl.
4.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z uczestnictwem w konkursie.
4.6 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania nagród Uczestnikom Konkursu, a także biurom księgowo-rachunkowym.
4.7 Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, które pomagają nam w realizowaniu swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).
4.8 Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
4.9 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
4.10 Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
5.2 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.energia-rybnik.pl.

Kategorie
Bez kategorii

Regulamin konkursu Hallowenowego

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, zwane dalej „Studiem Energia”.

1.2 Konkurs odbywa się w dniach od 31.10.2022 do 13.11.2022r. Do godz. 23:59 .

1.3 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Celem Konkursu jest zwiększenie interakcji z Odbiorcami strony Studio Energia Klub Fitness Rybnik na Facebooku.

1.5 Fundatorem nagród jest Studio Energia.

1.6 Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

1.7 Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

1.8 Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.

2. Zasady i przebieg Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wykonają zadanie konkursowe.

2.2 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu grupowego zdjęcia “Hallowenowego” podczas zajęć fitness w Studio Energia w Rybniku. Wykonane zdjęcie, trener prowadzący zajęcia przekaże do działu marketingu. Następnie zdjęcie zostanie dodane na FB Studio Energia gdzie odbędzie się “głosowanie”. Wygrywa zdjęcie, które otrzyma najwięcej lajków. Głosowanie trwa do dn. 13.11.2022r. Do godz. 23:59

2.3 Uczestnik Konkursu może wykonać zadanie konkursowe nieograniczoną ilość razy, co może zwiększyć jego szansę na wygraną.

2.4 Zwycięzca Konkursu zostaje wyłoniony przez Organizatora Konkursu w sposób subiektywny. Wygrywa Uczestnik Konkursu, którego komentarz najbardziej przypadnie do gustu Organizatorowi.

2.5 Informacja o zwycięzcy Konkursu pojawi się na FanPage’u Organizatora https://www.facebook.com/fitnessenergiarybnik/ w terminie między 14.11.2022 r. a 18.11.2022 r. Uczestnik Konkursu, przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na publikację nazwy swojego profilu na Facebooku przez Organizatora Konkursu w celu ogłoszenia jego wyników.

2.6 Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca powinien zgłosić się do siedziby Studia Energia Rybnik, przy ul. Obwiednia Południowa 3 najpóźniej do dnia 28.11.2022 r.

2.7 Nagrodą w Konkursie jest pojedyncze wejście na strefę SPA . Wejściówkę otrzyma każdy obecny na zdjęciu.

2.8 Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

2.9 Uprawnienie do otrzymania nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

2.10 W przypadku licznego zainteresowania Konkursem, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednego Zwycięzcy Konkursu i przekazanie dodatkowych nagród.

3. Reklamacje

3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Studio Energia, 44-200 Rybnik , ul. Obwiednia Południowa 3.

3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs – reklamacja” oraz zawierać:

• imię  i nazwisko składającego reklamację,

• dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.

3.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu

4.1 Administratorem danych osobowych jest Studio Energia Katarzyna Niemiec z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 36, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.2 Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest:

• dobrowolna zgoda wyrażona przez Uczestnika przy przystąpieniu do konkursu;

• uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);

• wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

4.3 Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Konkursu

1. nazwa profilu w serwisie Facebooku,

2. imię i nazwisko,

3. adres korespondencyjny (nie zawsze).

4.4 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody Uczestnika Konkursu, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: studio@energia-rybnik.pl.

4.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z uczestnictwem w konkursie.

4.6 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania nagród Uczestnikom Konkursu, a także biurom księgowo-rachunkowym.

4.7 Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, które pomagają nam w realizowaniu swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).

4.8 Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

• prawo do sprostowania danych;

• prawo do usunięcia danych;

• prawo do ograniczenia przetwarzania;

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;

• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

4.9 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

4.10 Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

5.2 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.energia-rybnik.pl.

Kategorie
Bez kategorii

Pilates

Pilates to forma aktywności, która pomaga zachować zgrabną sylwetkę, a także poprawia nasze samopoczucie.

Zajęcia koncentrują się na rozciągnięciu i wzmocnieniu mięśni głębokich. Regularny Pilates doskonale wyszczupli nasze ciało, poprawi kondycję fizyczną, odciąży kręgosłup, zrelaksuje i wymodeluje sylwetkę.

Kategorie
Bez kategorii

Dance Cardio

Znane i lubione kawałki, solidna porcja wzmacniania i cardio. Kształtowanie sylwetki, spalanie zbędnych kalorii i dobra zabawa? Tylko na Dance Cardio!

Na zajęciach wzmacniamy wszystkie grupy mięśniowe, poprawiamy wydolność serca oraz układu krążenia. Ogromną zaletą zajęć jest szybkie spalanie tkanki tłuszczowej.

Kategorie
Bez kategorii

Body Fit

Zajęcia skoncentrowane są na kształtowaniu całej sylwetki po przez różnego rodzaju ćwiczenia aerobowe z wykorzystaniem hantli, piłek, maty oraz stepu. Ujędrniają i wzmacniają całe ciało, kształtując tym samym sylwetkę.

Intensywność zajęć jest optymalna zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z aktywnością fizyczną, jak i dla osób regularnie ćwiczących.

Kategorie
Bez kategorii

Band&Ball

Band&Ball to zajęcia w dużym stopniu wzmacniające, podczas których będziemy korzystać z małych oraz dużych piłek, a także taśm mini band.

Podczas zajęć wzmocnimy wszystkie grupy mięśniowe, popracujemy nad balansem, mobilnością oraz stabilizacją.

Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

Wykorzystujemy pliki cookies. Studio Enegia dba o swoich Klientów. Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij